Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda (székhelye: Magyarország, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.) és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd (székhelye: Magyarország, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.), a továbbiakban: „Szolgáltatók” vagy „Adatkezelők”) jogi szolgáltatást nyújtanak megbízóiknak, valamint világos, érthető és gyakorlatias jogi megoldásokat kínálnak ügyfeleik számára.

Az Adatkezelők jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezelik az Ön, mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). Az Adatkezelők adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

Az Adatkezelők kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezelik személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében az Adatkezelők megtesznek minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti az Adatkezelők adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereikre irányadóak.

Az Adatkezelők a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezelik, hogy a partnereikkel, ügyfeleikkel kötött szerződéseket teljesítsék. A szolgáltatás nyújtása kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az Adatkezelők a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelés kapcsán az Adatkezelők igénybe vehetik további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: könyvelés stb.). Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelők nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a megrendelők felé elsősorban az Adatkezelők tartoznak felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az Adatkezelők jogszerű utasításait. Az Adatkezelők által elkövetett hibákért kizárólag maguk az Adatkezelők felelnek. Az Adatkezelők tehát közvetlenül Öntől kapják meg az Ön személyes adatait.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

2.1. Az Adatkezelők ügyvédi megbízásaihoz kapcsolódó adatkezelések

Az ügyvédi tevékenység ellátása körében a Adatkezelők többek között az alábbi ügyvédi tevékenységek során kezelhetik az Ön személyes adatait: jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, bírósági, hatósági jogi képviselet, egyéb szervekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás, ellenérdekű féllel történő egyeztetés, hivatali és bírósági ügyintézés ellátása, jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozatok és adatszolgáltatás teljesítése, stb. és ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése. 

Az Adatkezelők nem folytatnak olyan adatkezelést személyes adataival, amely nem kapcsolódik az ügyvédi tevékenységhez.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Adatkezelők az ügyvédi tevékenység ellátásával, az ügyvédi megbízásaiknak teljesítése érdekében, illetve az ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében szükséges. Személyes adatait az Ön ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízásának teljesítése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a megbízóra (érintettre)

A megbízó számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az ügyvédi tevékenység és az ügyvédi megbízás teljesítése érdekében szükséges.

Az Adatkezelők és elérhetőségeik

A fenti adatkezelésben az adatkezelő egyrészt a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 18465150-2-06
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
e-mail cím: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 62 426 657
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/
Az Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda képviselője: Dr. Juhász János ügyvéd
irodavezető kamarai azonosító száma: 36062341
e-mail címe: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu

A fenti adatkezelésben az adatkezelő másrészt Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 50240902-1-26
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
kamarai azonosító száma: 36062351
e-mail cím: peter@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 20 229 1616
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/

Adatkezelők kapcsolattartója: dr. Juhász Péter ügyvéd
Email: peter@juhaszlegal.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az Adatkezelők ügyfelei, partnerei azok, akik a Adatkezelők jogi szolgáltatásait igénybe veszik. 

Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az ügyfelek, partnerek.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezelik a Adatkezelők az ügyvédi megbízások teljesítése érdekében:

Természetes személy esetén:

Személyazonosító adatok: ügyfél neve, születési neve, lakcíme, tartózkodási helye, állampolgársága, születési helye, születési ideje, anyja születési neve, azonosító okmányának típusa és száma, lakcímét igazoló hatósági igazolványának száma, bemutatott okiratainak másolata, az egyes jogi ügyek intézéséhez szükséges további személyes adatok.
Kapcsolattartási adatok: ügyfél e-mail címe, telefonszáma.

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

Személyazonosító adatok: ügyfél cégneve, rövidített neve, székhelye, fióktelepe, telephelye, főtevékenysége, képviseletére jogosult személy neve és tisztsége, képviseleti megbízottjának azonosítására alkalmas adatai, cégjegyzékszáma/egyéb jogi személyesetén létrejöttéről szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaadatai, az egyes jogi ügyek intézéséhez szükséges további személyes adatok.
Kapcsolattartási adatok: e-mail címe, telefonszáma.

Továbbá minden olyan adat, amely az ügyvédi megbízás teljesítéséhez az okiratszerkesztéshez vagy a kommunikáció folytatásához szükséges.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) alapján ügyvéd megbízást megbízási szerződés alapján és tényvázlat felvétele mellett teljesíthet. Ezek alapján az ügyvédi tevékenység, illetve megbízás ellátásának megkezdéséhez szükséges az ügyfél személyazonosító adatainak megismerése és rögzítése. Az Ütv. 52. § alapján az ügyvéd által ellenjegyzett okiratok megőrzési ideje 10 év.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az Adatkezelők jogosultak az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Amennyiben még nem jött létre megbízás az Adatkezelőkkel, de az érintett kereste meg az Adatkezelőket, akkor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

Speciális esetekben az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez való szükségessége (GDPR 6. cikk (1) f)), kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ki férhet hozzá a megbízó (érintett) személyes adataihoz

A megbízó fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Adatkezelők és munkatársaik férhetnek hozzá.

Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá a megbízó fent meghatározott személyes adataihoz:

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: Magyarország 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.

Tájékoztatom, hogy a megbízási szerződés teljesítése érdekében adatait szükség esetén továbbítjuk hatóságnak, bíróságnak vagy más harmadik személynek (pl. Szegedi Ügyvédi Kamara, bank, stb.).

Hol tároljuk a megbízó (érintett) személyes adatait

Az Adatkezelők a megbízók személyes adatait a székhelyükön egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan a saját szerverükön tárolják. Az Adatkezelők külső tárhelyszolgáltatót nem vesznek igénybe.

A megbízó (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a Adatkezelők szolgáltatásait. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

Jogszabályi előírás alapján a megrendelő személyes adatait az Adatkezelők a megbízás megszűnését követő 5 évig, okiratok ellenjegyzés esetén az okirat ellenjegyzésétől számított 10 évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzést érintő ügyben a bejegyzéstől számított 10 évig tárolják.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A megrendelő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben weboldalunkon az alábbi profilalkotás valósulhat meg. Arról, hogy a lenti vállalatokon keresztül profilalkotás megvalósul-e, a süti (cookie) szabályzatunkban kaphat részletesebb tájékoztatást. Amennyiben a süti (cookie) szabályzatunkban nincsenek a lenti szolgáltatók által alkalmazott sütik, akkor az Adatkezelőkön keresztül nem valósul meg profilalkotás.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb szolgáltatásokat kínáljuk fel, illetve szokásaihoz jobban igazodó weboldalt tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

A http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/ a Google LLC. Google AdWords szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Adwords cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie-k által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com

2.2. A megbízók számlázási adatainak kezelése

Az adatkezelés célja

Az ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízások ellenértékéről az Adatkezelők a hatályos jogszabályok értelmében kötelesek számlát kiállítani a megbízóik részére. A számlakiállítással összefüggésben az Adatkezelők kezelik a megbízóik számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Adatkezelők eleget tegyenek annak a jogszabályi kötelezettségüknek, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítaniuk.

Az adatkezelés várható hatása a megbízókra (érintettekre)

A megbízók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás teljesítése érdekében szükséges.

Az Adatkezelők és elérhetőségeik

A fenti adatkezelésben az adatkezelő egyrészt a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 18465150-2-06
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
e-mail cím: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 62 426 657
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/
Az Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda képviselője: Dr. Juhász János ügyvéd
irodavezető kamarai azonosító száma: 36062341
e-mail címe: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu

A fenti adatkezelésben az adatkezelő másrészt Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 50240902-1-26
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
kamarai azonosító száma: 36062351
e-mail cím: peter@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 20 229 1616
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/

Adatkezelők kapcsolattartója: dr. Juhász Péter ügyvéd
Email: peter@juhaszlegal.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az Adatkezelők ügyfelei, partnerei azok, akik a Adatkezelők jogi szolgáltatásait igénybe veszik. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az ügyfelek, partnerek.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezelik az Adatkezelők a számlakiállítás teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok: ügyfél neve/cégneve, lakcíme/székhelye, adószáma.
Kapcsolattartási adatok: ügyfél e-mail címe, telefonszáma.

Továbbá minden olyan adat, amely a számlázás, könyvelés teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a megbízó (érintett) személyes adataihoz

A megbízó fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Adatkezelők és munkatársaik férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Könyvelés

Cégnév: ANGEL Consulting Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Magyarország 6722 Szeged, Tábor utca 7. B. lház I. emelet 4. ajtó

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Hol tároljuk a megbízó (érintett) személyes adatait

Az Adatkezelők a megbízók személyes adatait a székhelyükön egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan a saját szerverükön tárolják. A Adatkezelők külső tárhelyszolgáltatót nem vesznek igénybe.

A megbízó (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A megbízó köteles a megbízás kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) – (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A megbízók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A megbízók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 2.3. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, továbbá a korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelők ügyvédi jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezelik az Ön mint érintett személyes adatait.

Az adatkezelés várható hatása az ügyfélre (érintettre)

Az ügyfél számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás teljesítése érdekében szükséges.

Az Adatkezelők és elérhetőségeik

A fenti adatkezelésben az adatkezelő egyrészt a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 18465150-2-06
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
e-mail cím: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 62 426 657
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/
Az Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda képviselője: Dr. Juhász János ügyvéd
irodavezető kamarai azonosító száma: 36062341
e-mail címe: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu

A fenti adatkezelésben az adatkezelő másrészt Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 50240902-1-26
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
kamarai azonosító száma: 36062351
e-mail cím: peter@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 20 229 1616
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/

Adatkezelők kapcsolattartója: dr. Juhász Péter ügyvéd
Email: peter@juhaszlegal.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A Adatkezelők ügyfelei azok, akik a Adatkezelők jogi szolgáltatásait igénybe veszik. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az ügyfelek, partnerek.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezelik a Adatkezelők a pénzmosás megelőzési ellenőrzési kötelezettségük teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok: ügyfél neve, születési neve, lakcíme, tartózkodási helye, állampolgársága, születési helye és ideje, anyja születési neve, azonosító okmányának típusa és száma, lakcímét igazoló hatósági igazolványának száma, bemutatott okiratainak másolata
Kapcsolattartási adatok: ügyfél e-mail címe, telefonszáma.

Továbbá minden olyan adat, amely az ügyvédi megbízás teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá az ügyfél (érintett) személyes adataihoz

Az ügyfél fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Adatkezelők és munkatársaik férhetnek hozzá.

Tájékoztatom, hogy a jogi kötelezettség teljesítése érdekében adatait szükség esetén továbbítjuk a Szegedi Ügyvédi Kamarának.

Hol tároljuk az ügyfél (érintett) személyes adatait

Az Adatkezelők a megbízók személyes adatait a székhelyükön egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan a saját szerverükön tárolják. A Adatkezelők külső tárhelyszolgáltatót nem vesznek igénybe.

Az ügyfél (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a Adatkezelők szolgáltatásait. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

Jogszabályi előírás alapján az Ön személyes adatait az Adatkezelők az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig, a Pmt. 56-57.§), illetve a Pmt. 58. §-ban meghatározott hatósági megkeresés esetén 10 évig tárolják.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az ügyfelek személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Az ügyfelek, partnerek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.4. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán

Az adatkezelés célja

A Adatkezelőknél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az 

Adatkezelők abból a célból kezelik, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálják, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössenek.

Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)

A felvételre jelentkező számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a felvételre jelentkezés elbírálása érdekében szükséges.

Az Adatkezelők és elérhetőségeik

A fenti adatkezelésben az adatkezelő egyrészt a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 18465150-2-06
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
e-mail cím: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 62 426 657
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/
Az Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda képviselője: Dr. Juhász János ügyvéd
irodavezető kamarai azonosító száma: 36062341
e-mail címe: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu

A fenti adatkezelésben az adatkezelő másrészt Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 50240902-1-26
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
kamarai azonosító száma: 36062351
e-mail cím: peter@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 20 229 1616
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/

Adatkezelők kapcsolattartója: dr. Juhász Péter ügyvéd
Email: peter@juhaszlegal.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az Adatkezelők felvételre jelentkezői azok, akik a Dr. Juhász János Ügyvédi Irodával és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd-vel munkaszerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a felvételre jelentkezők.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezelik a Adatkezelők a felvételre jelentkezések elbírálása érdekében:

Személyazonosító adatok: felvételre jelentkező neve, önéletrajzában feltüntetett adatok
Kapcsolattartási adatok: felvételre jelentkező telefonszáma, e-mail címe

Továbbá minden olyan adat, amely a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat során az Adatkezelőkhöz továbbításra kerül, ill. azok elbírálásához szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaszerződés létrejöttével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az Adatkezelők jogosultak az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz

A felvételre jelentkező fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Adatkezelők és munkatársaik férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: Magyarország 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.

Hol tároljuk a felvételre jelentkező (érintett) személyes adatait

Az Adatkezelők a felvételre jelentkezők személyes adatait a székhelyükön egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan a saját szerverükön tárolják. Az Adatkezelők külső tárhelyszolgáltatót nem vesznek igénybe.

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, az Adatkezelők nem fogják tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fognak tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Ön személyes adatait az Adatkezelők a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását követő 1 hónapig tárolják.

Amennyiben a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásra vagy visszavonásra kerül, úgy az Adatkezelők az Ön személyes adatait a jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását, valamint visszavonását követő1 hónapon belül törlik.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A felvételre jelentkező személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.5. Ügyvédi tevékenység folytatására vonatkozó ajánlatkéréssel és az ezzel párhuzamos kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Dr. Juhász János Ügyvédi Irodával és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd-vel ügyvédi megbízási szerződés létrehozása, illetve ügyvédi tevékenységüknek ellátására vonatkozó ajánlattétel érdekében szükséges. Személyes adatait az Ön ügyvédi tevékenység folytatására vonatkozó ajánlatkérésével kapcsolatosan kezeljük.

 Az adatkezelés várható hatása az ajánlatkérőre (érintettre)

Az ajánlatkérők számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az ajánlatkérésre történő reagálás érdekében szükséges.

 Az Adatkezelők és elérhetőségeik

A fenti adatkezelésben az adatkezelő egyrészt a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 18465150-2-06
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
e-mail cím: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 62 426 657
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/
Az Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda képviselője: Dr. Juhász János ügyvéd
irodavezető kamarai azonosító száma: 36062341
e-mail címe: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu 

A fenti adatkezelésben az adatkezelő másrészt Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 50240902-1-26
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
kamarai azonosító száma: 36062351
e-mail cím: peter@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 20 229 1616
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/

Adatkezelők kapcsolattartója: dr. Juhász Péter ügyvéd
Email: peter@juhaszlegal.hu

 Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az Adatkezelők ajánlatkérői azok, akik a Dr. Juhász János Ügyvédi Irodával és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd-vel megbízási szerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az ajánlatkérők.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezelik a Adatkezelők az ajánlatkéréssel kapcsolatban:

Személyazonosító adatok: ajánlatkérő neve/cégneve, képviselőjének neve
Kapcsolattartási adatok: ajánlatkérő telefonszáma, e-mail címe

Továbbá minden olyan adat, amely az ajánlatkérésre történő reagáláshoz szükséges kommunikáció folytatásához szükséges, valamint az ügy kapcsán a megkereső személy által elmondott személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése megbízási szerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag az ajánlatkéréssel összefüggésben kezeljük.

 Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) alapján ügyvéd megbízást megbízási szerződés alapján és tényvázlat felvétele mellett teljesíthet. Ezek alapján az ügyvédi tevékenység, illetve megbízás ellátásának megkezdéséhez szükséges az ügyfél személyazonosító adatainak megismerése és rögzítése.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az Adatkezelők jogosultak az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Ki férhet hozzá az ajánlatkérő (érintett) személyes adataihoz

Az ajánlatkérő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Adatkezelők és munkatársaik férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

 Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: Magyarország 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.

Hol tároljuk az ajánlatkérő (érintett) személyes adatait

Az Adatkezelők az ajánlatkérő személyes adatait a székhelyükön egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan a saját szerverükön tárolják. Az Adatkezelők külső tárhelyszolgáltatót nem vesznek igénybe.

Az ajánlatkérő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, a Adatkezelők nem fognak tudni az Ön ajánlatkérésre reagálni, ezáltal nem fognak tudni megbízási jogviszonyt létesíteni Önnel. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Ön személyes adatait a Adatkezelők az ajánlatkérést követő 1 hónapig tárolják.

 Amennyiben nem jön létre megbízási jogviszony Ön és a Adatkezelők között úgy személyes adatai 1 hónapon belül törlésre kerülnek.

 A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az ajánlatkérő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Az ajánlatkérők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt, mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az Adatkezelőkkel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait a Dr. Juhász János Ügyvédi Irodával és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd-vel szemben gyakorolhatja.

 Az Önt, mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
 • korlátozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • adathordozhatósághoz való joga,
 • hozzájárulás visszavonásához való jog,
 • panaszjog,
 • bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az Adatkezelőknek részletesen tájékoztatniuk kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelősei az Adatkezelők. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az Adatkezelők a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd

 A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az Adatkezelőktől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az Adatkezelőknek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül meg kell adniuk. Az egy hónapos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az Adatkezelők a tájékoztatást csak akkor tagadhatják meg, amennyiben bizonyítják, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az Adatkezelők nem intézkednek, vagyis nem tesznek eleget a tájékoztatási kötelezettségüknek, akkor egy hónapon belül tájékoztatniuk kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

 A tájékoztatást és intézkedést az Adatkezelőknek az érintett számára díjmentesen kell biztosítaniuk. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhatnak fel az Adatkezelők, vagy megtagadhatják a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelők nyilvánosságra hoztak a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az Adatkezelők nem kötelesek eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelők ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelők az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelők minden olyan címzettet kötelesek tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az Adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat  másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák azok az Adatkezelők, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők  közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. Adatbiztonság 

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelők informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyükön találhatóak.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelők a nyilvántartásaikban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

Az Adatkezelők és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A Adatkezelők adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítják.

A Adatkezelők az adatkezelések során megvédik a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a Dr. Juhász János Ügyvédi Irodához és Dr. Juhász Péter ev.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a Adatkezelők megtesznek minden tőlük elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

Panaszjog

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön, mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön, mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Adatkezelőkkel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön, mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az Adatkezelőkkel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelők vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az Adatkezelők esetében a tevékenységi helyük szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg a Adatkezelők székhelyük szerint illetékes bíróság a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Kecskeméti Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelők vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felelnek az Adatkezelők, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek, mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az Adatkezelők felelnek. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az Adatkezelőkkel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az Adatkezelők jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az Adatkezelők által elkövetett hibákért nem felel.

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi LXXVIII. törvény – az ügyvédi tevékenységről (Üttv.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 4. évi LIII. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 5. évi LXVI. törvény – a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Ltt.)
 6. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 7. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.)

Az ügyvédi megbízás ellátása során alkalmazandó további jogszabályok is meghatározhatnak az adatkezelésre vonatkozó előírásokat.

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon a Dr. Juhász János Ügyvédi Irodához és Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd-hoz, mint Adatkezelőkhöz.

A fenti adatkezelésben az adatkezelő egyrészt a Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 18465150-2-06
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
e-mail cím: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 62 426 657
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/
Az Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda képviselője: Dr. Juhász János ügyvéd
irodavezető kamarai azonosító száma: 36062341
e-mail címe: jms.iroda@jms.co.hu, iroda@juhaszlegal.hu

A fenti adatkezelésben az adatkezelő másrészt Dr. Juhász Péter egyéni ügyvéd
székhely és levelezési cím: Magyarország 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.
adószám: 50240902-1-26
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
kamarai azonosító száma: 36062351
e-mail cím: peter@juhaszlegal.hu
telefonszám: 06 20 229 1616
honlap: http://jmsiroda.hu/, http://hazassagiszerzodes.eu/, http://adatjog.hu/ 

Adatkezelők kapcsolattartója: dr. Juhász Péter ügyvéd

Email: peter@juhaszlegal.hu

 

X

  Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom